I. A SZOLGÁLTATÓ

A www.bookrsuli.hu honlapot és online áruházat a Móra-BOOKR Kids Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).

A Szolgáltató cégneve: Móra-BOOKR Kids Kft.

A Szolgáltató székhelye: 1066 Budapest, Jókai utca 6.

A Szolgáltató nyilvántartását végző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-200672

Szolgáltató adószáma: 25116195-2-42

Szolgáltató email címe: [email protected]

A webáruház adatkezelési nyilvántartási száma: 79120

A hírlevél küldés adatkezelési nyilvántartási száma: 79121

Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató: Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen, Germany, [email protected]; www.hetzner.com

Alkalmazásaink szerver szolgáltatója:

Amazon Web Services, Inc., P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226; http://aws.amazon.com

Jelen ÁSZF vonatkozásában: „Iskola” jelenti az alap és középfokú köznevelési intézményt, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján olyan jogi személy, amely a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik, vagy olyan köznevelési intézmény, amely rendelkezik a tankerületi központ, a Magyarországon nyilvántartásba vett vagyonkezelő alapítvány, vagy állami felsőoktatási intézmény, mint fenntartó hozzájárulásával.

Jelen ÁSZF vonatkozásában: „Fogyasztó” jelenti a Ptk.-ban meghatározott fogyasztót.

II. A VÁSÁRLÁS MENETE

 1. A szerződés tárgya, a termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A Szolgáltató az egyes szolgáltatások, termékek pontos tartalmát, igénybevételük technikai feltételeit és funkcióit – az adott terméknél található leírásban – honlapján teszi közzé, a változtatás jogát fenntartja. 

Az egyes szolgáltatás típusok az alábbiak:

 • BOOKR Suli előfizetés iskolák számára
 • BOOKR Suli egyéni előfizetés diákok számára (minimum 10 diák részére)
 • Tanári adminisztrációs felület („Tanári admin” felület)
 1. Szolgáltató a bookrsuli@bookrkids.hu  email címen is fogad megrendeléseket, ebben az esetben az emailben tájékoztatja a vásárlót a szerződéskötés, fizetés feltételeiről.
 2. Kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes személy nem vásárolhat az internetes áruházban.. A Szolgáltatónak, mint az internetes áruház üzemeltetőjének nincs lehetősége ellenőrizni a vásárlási tranzakciót lebonyolító személy tényleges kilétét, így a feltételeknek megfelelés felelőssége kizárólagosan a vásárlót, illetve a szolgáltatás igénybe vevőjét terheli.  

A szolgáltatás ára:

A megvásárolható előfizetések mellett feltüntetett ár az előfizetések vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és azok kézhezvétele, illetve a szolgáltatás megkezdése közötti időszakban, a vásárló tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

A feltüntetett ár a választott előfizetés teljes időtartamára vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. 

Az előfizetés menete:

 1. Tegye a kosárba a kiválasztott szolgáltatást (előfizetés).
 2. Állítsa be, melyikből hány példányt kíván megvásárolni. A rendszer az elérhető kedvezményeket automatikusan kiszámolja.
 3. Adja meg számlázási adatait.
 4. Válassza ki a fizetési módot.

Jelenleg kettő féle fizetési mód közül választhat (PayPal, bankkártyás online fizetés a PayPal rendszerén át regisztráció nélkül. 

 1. Olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatót és az Általános szerződési feltételeket, majd kattintással jelölje, ha elfogadja ezeket.
 2. Nyilatkozzon arról, hogy kér-e értesítést az új szolgáltatásokról, akciókról (hírlevélre feliratkozás).
 3. Kattintással jelölje be a következő négyzetet: „Kifejezetten tudomásul veszem, hogy a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomása szerződési nyilatkozat megtételének minősül és a Móra Bookr Kids Kft. javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.”
 4. Amennyiben  a „Paypal – vásárlás” gombra kattintott, ez esetben a weboldal a PayPal weboldalára irányítja át, ahol az online kártyás fizetési szolgáltatás keretében a következő kártyákkal fizethet: MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, American Express. Ez a fizetési mód a vásárlók számára ingyenes és biztonságos. További információ: www.paypal.com.
 5. Ha a termék megrendelése során valamely adat tévesen vagy hibásan került rögzítésre, bármikor módosíthatja őket a Kosár oldal megfelelő mezőjében, egészen addig, amíg végleg el nem küldte megrendelését. Mielőtt ezt megtenné, még egyszer megjelenik ön előtt az összes rögzített adat, azaz a rendszer még egy lehetőséget kínál önnek, hogy adatait ellenőrizze, ha szükséges, visszalépjen és módosítsa. Kérjük, ezt még a megrendelés véglegesítése előtt hajtsa végre. Aktuális rendelését mindig arra a címre küldjük, amit a rendelés véglegesítése előtt megadott.
 1. Sikeres rendelés esetén a megadott e-mail címre automatikus visszaigazoló üzenetet küldünk, amely tartalmazza a rendelési számot, valamint a rendeléssel kapcsolatos egyéb információkat. Megrendelésével kapcsolatban erre hivatkozva érdeklődhet. Felhívjuk figyelmét, hogy a hibásan megadott e-mail cím vagy az ön postafiókjának telítettsége megakadályozhatja a visszaigazolás kézbesítését.
 2. A szerződés a megrendelés véglegesítésével jön létre (a véglegesítés rendszerünk általi fogadásával hatályosul) írásba foglalt, határozott idejű szerződésként, és a szerződés az előfizetési időszak elteltével automatikusan megszűnik.
 3. A szerződést a megrendelési számon iktatjuk és tartjuk számon, amelynek adatairól bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelési tájékoztató 7. pontjában foglaltak szerint.
 4. A szerződés nyelve magyar.
 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan működési hiba esetén, amely megakadályozza Önt, hogy csatlakozzon a Móra-BOOKR Kids Kft. weboldalára, ott megrendelést adjon le. Nem terheli felelősség azokért a károkért sem, melyeket az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodása, vagy az internet csatlakozás megszakadása okoz. A megrendelés leadásával kapcsolatban felmerülő esetleges internet előfizetési (többlet) díjak Önt terhelik.
 6. Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a honlapján és a webshopban megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, és kifejezetten kizárja a felelősségét a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért (pl: 0,- Ft-os ár, kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár).

III. ELÁLLÁSI JOG

  1. Tekintettel arra, hogy az Iskola nem minősül fogyasztónak, így az Iskolát indoklás nélküli elállási jog a vásárlástól nem illeti meg.
  2. Amennyiben Ön a jelen ÁSZF vonatkozásában Fogyasztónak minősül, úgy a III.2. pont szerinti határidőn belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.
  3. Fentiek szerinti elállási jogát a Fogyasztó az előfizetés, mint digitális szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja. 
  4. A fenti pontban foglaltak nem érintik az Ön azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
  5. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
  6. Tekintettel arra, hogy az általunk nyújtott előfizetések nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalomnak minősülnek, felhívjuk a figyelmét, hogy nem illeti meg Önt elállás, ha a szolgáltatás nyújtását elfogadta. Az erre vonatkozó figyelmeztetés a szolgáltatás megkezdését megelőzően megjelenik. 
  7. Tekintettel arra, hogy a jelen szolgáltatás keretében legalább 10 db előfizetést kell a Fogyasztónak vásárolnia, így az elállást részben nem gyakorolhatja, azaz csak a vásárolt összes előfizetés vonatkozásában kerülhet sor arra.
  8. Elállási jogát a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útja gyakorolhatja.
  9. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a 3.2. pontban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
  10. Ha a Fogyasztó a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
  11. Elállás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
  12. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
  13. A szerződéstől való elállás esetén a Szolgáltató megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, különösen a digitális tartalomnak, valamint a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné tételével, vagy a fogyasztó felhasználói fiókjának letiltásával.
  14. Ha a fogyasztó megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az ajándékkártyát haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak átadni.. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi.
  15. A fogyasztó kizárólag az áru visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
  16. Az előfizetési szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik fél számára.

IV. SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 1. Az előfizetői csomag keretében elérhető könyveket az előfizetési Időszak alatt az Ön által beállított felhasználónév és jelszó megadásával tudja elérni, ezek segítségével tud belépni felhasználói fiókjába és a belépés útján tud hozzáférni az Előfizetéséhez.
 2. A részletes használati útmutató innen letölthető/megtekinthető:

https://bookrsuli.hu/wp-content/uploads/2022/09/BOOKR-Suli-App-TD-userguide.pdf

IV.3. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Előfizetés használatához iOS, Android, Mac és Windows platformokon elérhető, az ezekhez szükséges készülékek operációs rendszerének minimum verziószámai a következők:

 • iPhone: iOS 9.0 vagy újabb
 • iPad: iPadOS 9.0 vagy újabb
 • iPod Touch: iOS 9.0 vagy újabb
 • Mac: MacOS 11.0 vagy újabb és legalább M1-es chippel rendelkező számítógép
 • Android: 7.0 vagy újabb
 • Windows: 10 vagy 11-es verzió
 1.  Az internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl: adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. 
 2. A Szolgáltató megfelelő és ésszerű technikai és biztonsági intézkedéseket alkalmaz a weboldal biztonságának megőrzése érdekében, hogy az vírusoktól, trójai programoktól vagy hasonló veszélyek ellen védett legyen és hibamentesen működjön. Bármennyire fejlett technológiát alkalmaz azonban, egyetlen biztonsági rendszer sem áthatolhatatlan. A Szolgáltató felhívja az ügyfél figyelmét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy rendszerét a legújabb technikai eszközökkel (mind fizikai, mind szoftveres eszközökkel) védje, azonban műszaki szempontból nem garantálhatja, hogy rosszindulatú harmadik fél nem fürkészi ki az ügyfél által a weboldalon megadott információkat, miközben azt továbbítja a Szolgáltató részére.
 3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás – rajta kívül álló okból való – leállásából eredő károkért.

V. SZAVATOSSÁG

 1. Tekintettel arra, hogy az előfizetés keretében Szolgáltató digitális tartalom szolgáltatására vállal kötelezettséget, ezért a Polgári Törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezéseit az itt szabályzottakkal összhangban kell értelmezni.
 2. Szolgáltató vállalja, hogy a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül szolgáltatja a fogyasztónak a digitális tartalmat vagy nyújtja a digitális szolgáltatást, a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban. 

A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha 

  • a digitális tartalom vagy – az ahhoz való hozzáféréshez szükséges vagy annak letöltésére alkalmas – bármely megoldás a fogyasztóhoz, illetve a fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszközre került; vagy
  • a digitális szolgáltatás hozzáférhetővé vált a fogyasztó számára, illetve hozzáférhetővé vált a fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszköz részére. 
 1. Szolgáltató teljesítése szerződésszerűnek minősül, ha:
  •  a szerződés tárgyát képező szolgáltatás (előfizetés, digitális tartalom biztosítása) megfelel a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint 
  • rendelkezik a szerződésben (ÁSZF) meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással, ügyfélszolgálati támogatással, illetve
  • alkalmas azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír,
  • rendelkezik mindazon jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos,
  • megfelel a Szolgáltató által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának,
 1. Szolgáltató biztosítja, hogy a fogyasztó értesítést kapjon a digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek a szolgáltatás szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek. Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Szolgáltató nem felel a szolgáltatás hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy a) a Szolgáltató tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem a Szolgáltató által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be
 2. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a fogyasztó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy 
  • a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Szolgáltató végezte el, vagy az integrálást a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték; vagy 
  • a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a fogyasztónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták. 
 3. Szolgáltató felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé. Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt. 
 4. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a fogyasztót. 
 5. A fogyasztó köteles együttműködni a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy a Szolgáltató – a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a fogyasztó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával – meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a fogyasztó digitális környezete.
 6. Ha a fogyasztó nem tesz eleget a fenti pont szerinti együttműködési kötelezettségének, miután a Szolgáltató e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.
 7. Kellékszavatossági igények sajátos szabályai
  1. Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, ha 
  • a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne; 
  • a Szolgáltató ezen kötelezettségének nem tett eleget;
  • ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
  • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
  • a Szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni. 
 1. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Szolgáltató – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni.
 2. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját. 
 3. Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.
 4. Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű. 
 5. Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. 
 6. A fogyasztó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
 7. Ha a fogyasztó felhívása ellenére a Szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a fogyasztó megszüntetheti a szerződést. 
 8. A fogyasztó a Szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást.
 9. A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. 
 10. Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a fogyasztó által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő időtartamára járt volna.
 11. Ha a fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét. 
 12. A Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
 13. A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a fogyasztó felhasználói fiókját. A fiók letiltása nem érinti a fogyasztó azon általános adatvédelmi rendelet 15. cikk (3) bekezdése szerinti jogát, hogy saját személyes adatának minősülő tartalomról másolatot kérjen a Szolgáltatótól, amelynek erre észszerű időn belül lehetőséget kell biztosítania a fogyasztó részére.
 14. A szerződés megszüntetése esetén a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik személy számára. 
 15. A fogyasztó a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a szerződés megszüntetését megelőző időszakra vonatkozó használatáért a szerződésszerűen teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles fizetni.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a vásárláskor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó vásárláskor ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által vásárláskor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
 3. A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 4. A weboldalon megjelenő információk a Móra-BOOKR Kids Kft. tulajdonát képezik. Az anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használata engedélyezett. Az itt található anyagokat a látogató nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. 
 5. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét (http://mte.hu/etikai-kodex/), saját, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex azonban nem áll rendelkezésére.
 6. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik a Kapcsolat oldalon megadott [email protected] e-mail címen, valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál a 06 1 489-8893 telefonszámon.

Amennyiben úgy érzi, hogy webáruházunk termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos panaszát nem rendeztük megfelelően, a Budapesti Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület segítségét veheti igénybe az alábbi elérhetőségeken:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: [email protected]

 1. A Móra-BOOKR Kids Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-t egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Budapest, 2022. október 12.